Πιστοποιητικά Σπουδών

Όποιος σπουδαστής  παρακολουθήσει ένα κύκλο τουλάχιστον 20 μαθημάτων, μπορεί να αποκτήσει, αν το επιθυμεί, δωρεάν και χωρίς να δώσει εξετάσεις.πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων, που να πιστοποιεί ότι παρακολούθησε τα μαθήματα και το επίπεδο γνώσεών του . Το πιστοποιητικό παρακολούθησης επιβεβαιώνει τις γνώσεις του σπουδαστή, όπως και οποιοδήποτε  πιστοποιητικό χορηγείται από τις σχολές ιταλικής γλώσσας.

Τα  πτυχία που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Κράτος είναι τα εξής:

–      το Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

–      τα πτυχία του Πανεπιστημίου για Ξένους της Perugia (CELI)

–      τα διπλώματα (Diploma) των Ιταλικών Μορφωτικών Ινστιτούτων  Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Όποιος επιθυμεί να φοιτήσει σε Πανεπιστημιακή Σχολή στην Ιταλία ή  να παρακολουθήσει μαθήματα στην Ιταλία μέσω ενός προγράμματος Erasmus και δεν επιθυμεί να δώσει εξετάσεις στην Ιταλία για να πιστοποιηθεί το επίπεδο γνώσης της Ιταλικής γλώσσας, θα πρέπει να αποκτήσει ένα από τα πτυχία των Ιταλικών Πανεπιστημίων για Ξένους:

–      τα πτυχία γλωσσομάθειας πέντε επιπέδων του Πανεπιστημίου για Ξένους της Perugia (CELI 1,2,3,4,5) ή

–      τα πτυχία γλωσσομάθειας τεσσάρων επιπέδων του Πανεπιστημίου για ξένους της Siena (CILS 1,2,3,4)

Όποιος θέλει να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, να διοριστεί στο δημόσιο ή σε κάποιο Οργανισμό, πρέπει να αποκτήσει ένα από τα αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος πτυχία, δηλαδή:

–      το Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

–      τα πτυχία του Πανεπιστημίου για Ξένους της Perugia (CELI)

–      τα διπλώματα (Diploma) των Ιταλικών Μορφωτικών Ινστιτούτων  Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Επειδή κάποιες φορές παρατηρείται πτυχία ίσης αξίας (π.χ. επιπέδου Β2 και τα δύο) να μην έχουν την ίδια μοριοδότηση στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πριν δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις  διαβάστε την προκήρυξη, για να επιβεβαιώσετε ότι το πτυχίο που επιλέξατε είναι στη λίστα αυτών που δίνουν τα περισσότερα μόρια.