Πιστοποιητικά Σπουδών

Όποιος σπουδαστής παρακολουθήσει ένα κύκλο τουλάχιστον 20 μαθημάτων, μπορεί να αποκτήσει, αν το  επιθυμεί, δωρεάν και χωρίς να δώσει εξετάσεις.πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων, που να πιστοποιεί ότι παρακολούθησε τα μαθήματα και το επίπεδο γνώσεών του. Το πιστοποιητικό  παρακολούθησης επιβεβαιώνει τις γνώσεις του σπουδαστή, όπως και οποιοδήποτε  πιστοποιητικό χορηγείται από τις σχολές ισπανικής γλώσσας.

                                                 Πτυχία που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ /

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

 

Β1

ΜΕΤΡΙΑ 

ΓΝΩΣΗ

 

Β2

ΚΑΛΗ 

ΓΝΩΣΗ

 

Γ1

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

ΓΝΩΣΗ

 

Γ2

ΑΡΙΣΤΗ

ΓΝΩΣΗ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΑΛΑΜΑΝΚΑΣ

(INΣT. CERVANTES)

 

INICIAL

 

INTERMEDIO

 

SUPERIOR

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1

 

ΕΠΙΠΕΔΟΓ2
DIPLOMA INICIAL

Το πτυχίο Diploma Inicial αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας στην Ισπανική γλώσσα.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται το Νοέμβριο και Μάιο και περιλαμβάνουν 4 ενότητες:

 1. Reading Comprehension: 40 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να  απαντήσουν σε 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Τις πληροφορίες για να      απαντήσουν σ’ αυτές τις ερωτήσεις τις αντλούν από 4 μικρά κείμενα.
 2. Writing: 50 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να  παραγάγουν απλά κείμενα, όπως οι σημειώσεις, οι ειδοποιήσεις, οι αιτήσεις  και ένα φιλικό γράμμα.
 3. Listening Comprehension: 30 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι   σε θέση να καταλάβουν τους σύντομους, απλούς διαλόγους και πληροφορίες με  την επιλογή των σωστών απαντήσεων.
 4. Grammar and Vocabulary: 40 λεπτά. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε   30 ερωτήσεις (15 γραμματικής 15 λεξιλογικές) πολλαπλής επιλογής.

Speaking: 15 λεπτά. Οι υποψήφιοι προετοιμάζονται πρώτα σε εικόνες και διαλόγους που θα εξεταστούν (χρόνος προετοιμασίας περίπου 10 λεπτά).

DIPLOMA INTERMEDIO

Το πτυχίο Diploma Intermedio αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της Ισπανικής γλώσσας σε επίπεδο όπου μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες της συνθήκες της καθημερινής ζωής.

 Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο: το Μάιο και το Νοέμβριο. Χωρίζονται σε 5 ενότητες οι οποίες έχουν ως εξής:

 1. Reading Comprehension: 60 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να   επιλέξουν την σωστή απάντηση σε 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πάνω σε 4   κείμενα, τα οποία δεν ξεπερνούν τις 450 λέξεις το καθένα.
 2. Writing: 60 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν δύο  κείμενα. 1 γράμμα και 1 έκθεση περίπου 150-200 λέξεις το καθένα.
 3. Listening Comprehension: 30 λεπτά. Ο υποψήφιος θα απαντά σε  12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω σε 4 προφορικά κείμενα  (ηχογραφημένα). Οι ηχογραφήσεις συνίστανται σε ανακοινώσεις, ειδήσεις,  συζητήσεις ή συνεντεύξεις.
 4. Grammar and Vocabulary: 60 λεπτά. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε   ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (50 ερωτήσεις γραμματικής 10 ερωτήσεις πάνω   σε εκφράσεις).

Speaking: 10-15 λεπτά. Προετοιμασία 10 λεπτών μόνο στο θέμα που θα αναπτύξουν.

DIPLOMA SUPERIOR

To Diploma Superior αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι ικανός να ανταποκριθεί σε ανώτατο επίπεδο πικοινωνίας στην ισπανική γλώσσα.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για την απόκτηση και αυτού του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές μέσα στο χρόνο: μία το Νοέμβριο και άλλη μία το Μάιο.

 1. Reading Comprehension: 60 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να    επιλέξουν την σωστή απάντηση σε 9 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πάνω σε 3   κείμενα, τα οποία δεν ξεπερνούν τις 800 λέξεις το καθένα. Σε δεύτερο    στάδιο πρέπει να αντιστοιχίσουν διαλόγους σε μία συνέντευξη.
 2. Writing: 60 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν δύο  κείμενα. 1 επίσημο γράμμα και 1 έκθεση περίπου 150-200 λέξεις το καθένα Listening Comprehension: 45 λεπτά. Ο υποψήφιος θα απαντά σε 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω σε 4 προφορικά κείμενα   (ηχογραφημένα).
 3. Grammar and Vocabulary: 60 λεπτά. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε   ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (20 ερωτήσεις πάνω σε κείμενο (close test),  15 ερωτήσεις πάνω σε εκφράσεις, 20 ερωτήσεις γραμματικής και 2 κείμενα στα   οποία πρέπει να βρουν συνολικά 5 λάθη).

Speaking: 10-15 λεπτά. Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν ότι μπορούν να χειρίζονται με μεγάλη ευχέρεια την ισπανική γλώσσα σε προφορικό επίπεδο.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ)

 Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 Για την Ισπανική γλώσσα στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα :

1.    Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας »

2.    Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

3.    Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

Η εξέταση για τα επίπεδα Β1 και Β2

πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.